/Blog

Forenzične preiskave v financah in računovodstvu

Forenzične preiskave v financah in računovodstvu so vse bolj aktualne. Počasi sledimo svetovne trende, kjer je preiskovalec s tega področja najbolj iskan računovodski profil.

Forenzično računovodstvo se osredotoča na analizo finančnih informacij za ugotavljanje beloovratniškega kriminala. Forenzično preiskavo računovodstva opredelimo kot preiskovalne postopke, s katerimi se odkrivajo računovodske prevare. Zaznali smo, da so s prevarami pogosto povezane naslednje aktvinosti:

Stečaj

Pri prevarah v stečaju je veliko primerov napačne opredelitve datuma nastanka insolventnosti in protipravnega odtujevanja sredstev. Zasledili smo primere, ko so bili izstavljeni navidezni računi poslovnim subjektom doma in tujini za vsebine, ki jih preiskovanec sploh ni opravljal. Posledica je navidezen rezultat poslovanja in napačen prikaz dejanskega stanja. Pri presojanju vsebine zaračunanega običajno ugotavljamo sposobnost preiskovanca, da uresniči prodane vsebine (npr. z lastnimi kapacitetami ali pa z izkazanimi stroški storitev). Prav tako preverimo poslovanje prejemnika računa (povezava vsebine prodanega, s poslovnim predmetom prejemnika, višina zaračunanega zneska glede na obseg delovanja prejemnika računa itd.).

Prevare v pogodbah in naročilih

Pogosti so primeri, da vsebina pogodbenega predmeta ne ustreza resničnemu stanju. Prisotne so navidezne pogodbe oziroma naročila, napake pri opredelitvi poslovnega predmeta, vrednosti posla in poslovnega partnerja.

Pranje denarja

Gre za klasične oblike pranja denarja. Prisotne so predvsem pri poslovnih subjektih, ki poslujejo z gotovino. Zasledili smo oblike, povezane z davčnimi zatajitvami (prikazovanje navideznih prihodkov, odhodkov zaradi poslovanja z davčno ugodnimi področji).

Davčne prevare

Vrste in število davčnih prevar je veliko. Pogosta so napačna prikazovanja davčnih prihodkov ali odhodkov z namenom znižanja davčne osnove in pridobitve premoženjske koristi. Pojavljajo se navidezne listine, s katerimi se utemeljujejo prikazane postavke (potni nalogi, evidence o rabi posameznih sredstev, privatna raba sredstev itd.)
Pogoste so davčne prevare pri DDV (mising traderji) in dohodninskih obdavčitvah (napačna klasifikacija posameznih izdatkov s ciljem ugodnejše davčne obravnave).

Prevare pri investicijah

Pestrost teh prevar je velika. Najpogostejše so povezane z gradbenimi deli, kjer se količine po listinah ne ujemajo z dejansko vgrajenimi količinami (sumi odtujitve gradbenih materialov).

Da pridobimo ugled, je potrebnih veliko dobrih del, a le eno slabo, da ga izgubimo.

Benjamin Franklin

Prevare pri potrošnikih

  • Področje identitete
  • Prevare s čeki in kreditnimi karticami
  • Računalniške in internetne prevare

Prevare pri delitvah, ločitvah, vključno s skritim premoženjem

V primerih oddelitev je pogosti motiv oškodovanje upnikov. Ti primeri so pogosti v obdobjih, ko so že pristni zanki težav v poslovanju. Z oddelitvijo pomembnih premoženjskih postavk se zmanjšuje premoženje podjetja in s tem oškoduje upnike.

Prevare pri intelektualni lastnini

Najpogosteje se srečujemo s tatvinami intelektualne lastnine (neupravičena uporaba znanj drugih in neupravičena raba programske računalniške opreme).

Prevare pri vrednotenju podjetij

Zasledili smo primere neustreznega vrednotenja odvisnih družb s ciljem prikazovanja boljšega premoženjskega stanja od realnega. Pojavne oblike so v projekcijah prihodnjega poslovanja, včasih pa tudi pri določitvi diskontne stopnje.
Pogosti so primeri previsokega vrednotenja nepremičnin za računovodske potrebe. Cenitve so podlaga prevrednotenja (krepitev) nepremičnin in povečanja kapitala.

Napačno prikazovanje vrste najema s ciljem pridobitve koristi

Iz vsebine najema izhaja, da gre za finančni najem, podjetje pa ga zaradi davčno ugodnejše obravnave prikazuje kot poslovni najem ali obratno.

Tatvine

Tatvine so najpogosteje povezane s slabostmi notranje organiziranosti (izvajanje nezdružljivih nalog). Tako imamo primere, ko računovodja razpolaga z materialnimi dobrinami. V praksi je bilo več primerov, kjer je prišlo do goljufivega ravnanja računovodij, ko so ti nakazovali denarna sredstva in hkrati poslovne dogodke evidentirali.

Nenamenska raba javnih sredstev

Pogosti so primeri nenamenske rabe javnih sredstev za financiranje tržnih dejavnosti (v zdravstvu, šolstvu, izvajalci javne službe itd.).

Druge aktivnosti

(številni primeri v finančnih institucijah, zavarovalnicah, zdravstvu, varnostnih sistemih, javnem sektorju …)

Pri računovodskih poročilih se pojavljajo kot:

Goljufivo prikazovanje kapitalske ustreznosti

Pravna oseba ali podjetnik je dolgoročno plačilno sposoben (kapitalsko ustrezen), če je obseg dolgoročnih virov financiranja zadosten (glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov). Če temu ni tako, je to treba razkriti v letnem poročilu.

Goljufivo prikazovanje premoženja, virov sredstev in poslovnega izida

Zaradi zagotavljanja interesov posameznih interesnih skupin ali posameznika se prilagodijo ali prihodki ali odhodki. Posledica te prilagoditve je razvidna ali v sredstvih ali virih sredstev. To vpliva na napačni prikaz poslovnega izida oziroma posameznih njegovih vrst in sredstev in/ali virov sredstev.

Napačna ali zavajajoča razkritja v letnih poročilih

Zaradi interesa posameznih interesnih skupin ali posameznika so razkritja v letnih poročilih zavajajoča ali napačna.

Nekaj tovrstnih vsebin smo zajeli tudi okviru Konference o preprečevanju finačnih prevar, ki jo orgraniziramo tudi letos. Verjememo, da bodo prikazane vsebine mariskomu koristile pri vsakdanjem delu.

Dr. Branko Mayr, Urednik konference o preprečevanju finačnih prevar in prodekan Visoke šole za računovodstvo.

Pranje denarja, kot vir nezakonitega premoženja

Pripravili smo dokument, s pomočjo katerega se boste lahko seznanili s problematiko pranja denarja, obenem pa spoznali razmišljanje avtorice Darinke Meško o tem kaj je pranje denarja, zakaj je pranje denarja nelegalno, kako se denar »opere«, ipd.

pranje-denarja-cover

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox